Przejdź do menu głównego | Przejdź do treści | Przejdź do wyboru wielkości czcionki | Przejdź do mapy strony | Przejdź do osób | Przejdź do wiadomości | Przejdź do wydarzeń | Przejdź do instytucji | Przejdź do wyszukiwarki wydarzeń |

WPEK
E-mail Facebook

Projekty Edukacji Kulturalnej
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
Fundusz Animacji Kultury w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej - edycja 2019 rozstrzygnięta.

Kolejna edycja, dla której priorytetowe są: wzmacnianie postaw sprzyjających wzajemnemu szacunkowi między przedstawicielami różnych narodowości i kultur i włączanie warszawiaków innych narodowości w działania animacyjne i edukacyjne. Dodatkowo w tym roku projekt powinien przeciwdziałać wykluczeniu, a nie być jedynie przedstawieniem folkloru danej mniejszości. Ten warunek spełnili:

Bemowskie Centrum Kultury Pracownia pieśni, warsztaty międzykulturowe.
Bielański Ośrodek Kultury - Filia Estrady 112 - Nowi warszawiacy.
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek- Międzykulturowe szycie na Siarczanej.
Dom Kultury Kadr - Szkoła różnorodności, różnorodność w szkole.
Służewski Dom Kultury - Wielokulturowa wigilia.
Staromiejski Dom Kultury - Ludzka integracja.
Wawerskie Centrum Kultury - Świat ma wiele barw - Wieża babel/Wawer. Kolejna próba porozumienia.
Wolskie Centrum Kultury - Karta Woli.

Głównym celem projektu jest realizacja projektu edukacji kulturalnej przez dom kultury, zgodnego z celem głównym Funduszu Animacji Kultury w 2019 roku oraz z co najmniej jednym z poniższych celów:
- włączenie warszawiaków innych narodowości w działania animacyjne i edukacyjne miasta.
- zwiększanie kompetencji kadr kultury, wymiana ich doświadczeń i wiedzy w temacie wielokulturowości.

1. Projekt edukacji kulturalnej powinien charakteryzować się wysokim poziomem merytorycznym, w tym dbałością o dobór programu oraz kadry i narzędzi służących jego realizacji.

2. Projekt powinien być realizowany przez artystę lub animatora innej narodowości zamieszkałego w Warszawie w partnerstwie z pracownikiem instytucji kultury.

3. Projekt może być realizowany samodzielnie przez dom kultury lub we współpracy z organizacją pozarządową, grupą nieformalną, artystą, aktywistą i innymi.

Środki przewidziane na realizację zadania: 200.000 zł, granty do 10.000 zł

Termin realizacji zadania: od 1 września do 31 grudnia 2019 roku


Tryb i harmonogram przyznawania dotacji.

O przyznanie dofinansowania w ramach Funduszu Animacji Kultury mogą ubiegać się dzielnicowe domy kultury wraz ze Staromiejskim Domem Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Każda Instytucja może zgłosić maksymalnie 3 projekty, priorytet „wielokulturowość”.
Zgłaszanie Projektu odbywa się na Formularzu Projektu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu.

Termin dostarczenia Projektów upływa dnia 28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00

Projekty mogą być nadsyłane drogą elektroniczną na adres: rgozdzik@um.warszawa.pl, w postaci pliku PDF z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej lub dostarczone osobiście do siedziby Biura Kultury,
Pl. Bankowy 2, Warszawa, piętro 23, pok. 2301.

Projekty złożone po terminie, o którym mowa w rozdz. II. pkt 4, nie będą brane pod uwagę.

Czas realizacji projektów – od 1 września do 31 grudnia 2019 r.

Maksymalna kwota każdorazowego wnioskowania to 10.000 zł

Do oceny wniosków złożonych zostanie powołana komisja.

Projekty złożone przez Instytucje będą ocenione na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych, o których mowa w rozdz. III Kryteria oceny Projektu, na ich podstawie komisje wyłonią Projekty do realizacji w ramach Funduszu.

Biuro Kultury zastrzega sobie prawo do przyznania na realizację Projektu kwoty niższej niż wnioskowana przez Instytucję.
Zgłoszenie Projektu do Funduszu oznacza, że Instytucja zapoznała się z treścią Regulaminu Funduszu wraz z załącznikami i akceptuje go.
Instytucja nie musi posiadać wkładu własnego w postaci środków pieniężnych, wkładem własnym może być wkład osobowy i/lub rzeczowy.
Lista przyjętych do realizacji Projektów zostanie ogłoszona na stronie www.edukacjakulturalna.pl

Podstawą do rozliczenia Projektu będzie sprawozdanie przygotowane na Formularzu sprawozdania stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu, nadesłane w terminie do 
15 stycznia 2020 r. drogą elektroniczną na adres: rgozdzik@um.warszawa.pl, w postaci pliku PDF z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej lub dostarczone osobiście do siedziby Biura Kultury, Pl. Bankowy 2, Warszawa, piętro 23, pok. 2301.

W wypadku uwag czy braków w sprawozdaniu Biuro Kultury zastrzega sobie prawo do wezwania Instytucji celem udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia brakujących informacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez instytucję informacji o nieprawidłowościach.
Biuro Kultury zastrzega sobie możliwość zmian w ww. terminach. Informacje będą publikowane na stronie www.edukacjakulturalna.pl

Kryteria oceny zgłoszonego Projektu
Komisja dokona formalnej i merytorycznej oceny Projektów zgłoszonych w ramach Funduszu.
Zgłoszenia projektów, które nie spełnią kryteriów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym:

Kryteria formalne:
Spełnienie wymogów opisanych w rozdz. II od pkt. 1 do pkt. 7;
Poprawnie wypełniony Formularz Projektu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Formularz Projektu musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji.
Ocena formalna dokonana będzie według zasady spełnia/nie spełnia.
Projekty, które spełniają kryteria formalne, będą oceniane merytorycznie przez komisję pod kątem spełniania celów postawionych do realizacji.
Kryteria merytoryczne:
trafność – na ile cele Projektu odpowiadają celom określonych dla zadania w ramach Funduszu;
użyteczność – przydatność Projektu dla odbiorców;
skuteczność – na ile zaproponowane działania gwarantują osiągnięcie założonych celów Projektu;
partnerstwo – rola partnerów w Projekcie;
budżet Projektu – adekwatność kwot do zaplanowanych działań;
spójność – budżetu z harmonogramem i opisem działań w Projekcie.
Komisja dokona oceny każdego z Projektów w oparciu o sześć ww. kryteriów. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
Niezwłocznie po ocenie Projektów na stronie www.edukacjakulturalna.pl zostanie
zamieszczona informacja o projektach, które uzyskały dofinansowanie.
W przypadku nieotrzymania przez Instytucję 100% wnioskowanej kwoty, Instytucja zobowiązana będzie w terminie do 14 dni kalendarzowych od przekazania informacji o możliwości realizowania Projektu. Instytucja powinna przedłożyć w Biurze Kultury zweryfikowany Formularz Projektu uwzględniający wysokość przyznanego dofinansowania.
 
Zasady realizacji Projektu
Instytucja zobowiązuje się do  stosowania logotypu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, w tym zamieszczania na wszelkich materiałach drukowanych, elektronicznych i multimedialnych oraz na stronach internetowych towarzyszących Projektowi identyfikacji wizualnej Programu. Logotypy można stosować w wersji monochromatycznej.
Instytucja zobowiązuje się do informowania o promocji projektu. Należy przesłać na adres anna.michalak@um.warszawa.pl informacje, gdzie na portalach społecznościowych oraz stronach WWW ukazały się informacje. Powyższe informacje będą udostępnianie na FB Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej i innych miejskich komunikatorach. Po otrzymania sprawozdania z realizacji projektu informacje o nim mogą zostać zamieszczone na portalu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
Instytucja oświadcza i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż do nadsyłanych materiałów, o których mowa w pkt. 2 przysługują jej prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej oraz że materiały te nie podlegają zarządowi jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania, a ich wykorzystanie przez Biuro Kultury w celach informacyjnych i dokumentacyjnych Projektu nie naruszy prawa ani jakichkolwiek prawem chronionych interesów i dóbr osób trzecich.
Instytucja zobowiązana jest do opatrzenia zdjęć/materiałów ilustracyjnych podpisem zgodnym z następujących schematem: „fot. nazwa miejsca/wydarzenia, autor, źródło, rok”. W przypadku relacji pisemnych: „autor, rok”.
Instytucja zobowiązuje się do przekazania do Biura Kultury nieodpłatnie zaproszenia/zaproszeń na premierę wydarzenia artystycznego przygotowanego 
w ramach Projektu.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się w zakładce: Do pobrania (z prawej strony ekranu).

Instytucja w ramach umowy o współpracy zobowiązuje się do lokalnych działań promocyjnych Projektu.

Pytania w sprawie Programu proszę kierować na adres e-mail: rgozdzik@um.warszawa.pl